Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. EasyMoza: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: StepFox handelend onder de naam EasyMoza gevestigd aan het Bosven 314 te Veghel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 18067248;

b. klant: de wederpartij van EasyMoza;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en EasyMoza;

d. website: de website www.easymoza.com.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen EasyMoza en de klant waarop EasyMoza deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EasyMoza, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. EasyMoza en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en de prijs

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door EasyMoza verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden EasyMoza niet.

3.3 EasyMoza is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.4 De vermelde prijs voor de betaalcode is inclusief BTW.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EasyMoza onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.


Artikel 5 Het fotomozaïek

5.1 Nadat de klant de hoofdfoto en alle kleine foto’s via de website heeft ingeladen, dan wordt het fotomozaïek gemaakt. De klant kan het fotomozaïek in- en uitzoomen. Indien de klant tevreden is over het fotomozaïek, dan kan de klant via de website een betaalcode of video template bestellen. Met deze betaalcode kan de klant het fotomozaïek door EasyMoza laten omzetten in een groot jpeg-bestand. Als het fotomozaïek is omgezet, verschijnt de knop opslaan en kan de klant het fotomozaïek opslaan op zijn computer.

5.2 De afmetingen van het jpeg-bestand hangen af van de ingeladen hoofdfoto.

5.3 De grootte van het jpeg-bestand is afhankelijk van het aantal kleuren van de hoofdfoto.

5.4 De computer van de klant dient een RAM-geheugen te hebben van minimaal 2 GB.

5.5 De klant kan het fotomozaïek (laten) afdrukken. EasyMoza levert enkel het jpeg-bestand. EasyMoza is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgedrukte fotomozaïek.

5.6 EasyMoza zal het fotomozaïek 1 maand gratis online backuppen. Daarna wordt de fotomozaïek automatisch verwijderd van de server.


Artikel 6 De foto’s

6.1 Het is de klant niet toegestaan foto’s via de website in te laden:

a. waarvan de auteursrechten bij derden berusten;

b. die een afbeelding bevat die in strijd met de wet is.

6.2 Indien de klant handelt in strijd met dit artikel, dan kan EasyMoza niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant daardoor lijdt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s.


Artikel 7.1 Levering Betaalcode

7.1.1 De betaalcode die de klant via de webshop heeft gekocht, is geldig gedurende 3 maanden.

7.1.2 Na betaling van de betaalcode wordt de code in beeld weergegeven en tevens via de e-mail naar de klant gestuurd.

7.1.3 De betaalcode kan door de klant eenmaal worden gebruikt om het fotomozaïek om te laten zetten in een hoge resolutie jpeg-bestand. De betaalcode is daarna niet meer bruikbaar.

7.1.4 De betaalcode is niet inwisselbaar voor geld.


Artikel 7.2 Levering Video template

7.2.1 Een video template wordt gemaakt met behulp van de fotomozaiek van de klant en wordt geleverd as een bestand van het type MP4.

7.2.2 Na betaling van de video template wordt de video binnen 24 uur gemaakt. Daarna wordt via de e-mail een download-link van de video naar de klant gestuurd.


Artikel 8 Betaling

Betaling van de betaalcode kan op de volgende wijzen geschieden:

a. via iDeal;

b. middels een creditcard(binnenkort beschikbaar).Artikel 9 Geld terug regeling, klachtenregeling en verjaring

9.1 Klachten en/of vragen kunnen gemeld worden bij:

EasyMoza
Meeuwdonk 79
5467 AL Veghel
e-mail: info@stepfox.com
tel: +31624402800

9.2 Indien de klacht terecht is, bijvoorbeeld omdat de betaalcode wegens een storing in het systeem niet gebruikt kan worden, dan restitueert EasyMoza het door de klant betaalde bedrag. Ook wanneer een klant ontevreden is over de kwaliteit van een gekochte hoge resolutie jpg of een gekochte video template zal EasyMoza het door de klant betaalde bedrag terugstorten.

9.3 Alle aanspraken jegens EasyMoza die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan bij EasyMoza zijn ingediend, vervallen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 EasyMoza is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

10.2 EasyMoza is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen in de foto’s die de klant via de website heeft ingeladen.

10.3 EasyMoza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EasyMoza is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 Flash eist veel geheugen van een computer. EasyMoza is niet aansprakelijk voor het vastlopen van de computer van de klant door het gebruik van flash.

10.5 EasyMoza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 Indien EasyMoza aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EasyMoza beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betaalcode.

10.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EasyMoza of haar ondergeschikten.


Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht is EasyMoza niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover EasyMoza als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.


Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van EasyMoza, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en dergelijke die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

12.2 De klant beschikt over alle vereiste toestemmingen die nodig zijn voor het doen uitvoeren van de overeenkomst.

12.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij EasyMoza voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.


Artikel 13 Beveiliging en internet

EasyMoza zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar EasyMoza kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3 Op elke overeenkomst tussen EasyMoza en de klant is Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en EasyMoza worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van EasyMoza is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat EasyMoza zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.